Wywóz dzieła sztuki za granicę – zasady

Wywóz dzieła sztuki za granicę – jakie są zasady? Czy obrazy można przewozić przez granicę? Takie pytanie zadałem w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku. Interesowało mnie zagadnienie czy potrzebuję pozwolenia na wywóz za granicę kopii obrazu. Oto czego się dowiedziałem (za odpowiedź dziękuję Pani Zofii):

W nawiązaniu do zadanych przez Pana pytań (sprawa wywozu za granicę kopii obrazu) proszę przyjąć następujące wyjaśnienia:

1. przepisy dotyczące wywozu za granicę zabytków i przedmiotów o cechach zabytku zawarte są w rozdz. 5 (art. 51-61) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 15680)

2. na wywóz zabytków w zasadzie wymagane jest pozwolenie

3. na wywóz niektórych zabytków, a zwłaszcza przedmiotów o cechach zabytku pozwolenie nie jest wymagane, natomiast wymaga się posiadania jednego z następujących dokumentów:

3.1. ocena wskazująca czas powstania zabytku wykonana przez instytucję kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub organ administracji publicznej;

3.2. wycena zabytku wykonana przez instytucję kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3.3. faktura zawierająca dane pozwalające na identyfikację przedmiotu, wystawiona przez podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3.4. potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające fotografię zabytku, wystawione w przejściach granicznych przez organ celny, a w przypadku jego braku przez organ Straży Granicznej. Potwierdzenie jest wystawiane jedynie wtedy, gdy z załączonych dokumentów umożliwiających jednoznaczną identyfikację zabytku oraz jego wiek i wartość wynika, że należy on do kategorii zabytków, których wywiezienie wymaga jednorazowego pozwolenia na stały wywóz;

3.5. ubezpieczenie przewozu zabytku z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3.6. pozwolenie na wywóz zabytku z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

4. jeżeli prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie obrotu zabytkami lub wytwarzania przedmiotów o cechach zabytku może Pan wystawić fakturę szczegółową dotyczącą obiektu wywożonego bez konieczności posiadania innych dokumentów od konserwatora wojewódzkiego

5. aby legalnie wywieźć przedmiot za granicę (jeżeli nie posiada się żadnego z ww. dokumentów), należy uzyskać wycenę (wydają muzea, antykwariaty) lub ocenę czasu powstania (wydaje wojewódzki konserwator zabytków)

Jeżeli zechce Pan wystąpić do Podlaskiego WKZ o ocenę czasu powstania wywożonego przedmiotu, wówczas należy przynieść ze sobą ten przedmiot oraz wypełnić wniosek, a€“ właściwy dokument otrzyma Pan po dokonaniu oceny przez pracownika Urzędu. Jak widać wywóz dzieła sztuki za granicę, nawet jeśli załóżmy obraz został namalowany przez artystę jeszcze żyjącego wymaga posiadania ekspertyzy określającej wiek przedmiotu. Przekonałem się o tym chcąc wysłać za pomocą firmy kurierskiej UPS obraz poza granice Unii Europejskiej.

Comments are closed.